Διοργανώτρια εταιρεία

 logo el v5
  • Η Ταυτότητα του Οργανισμού

Η Επιστημονική Εταιρεία Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ε.Ο.Σ.Σ.) ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει στην Αθήνα. Συμμετέχει και συνεργάζεται με εταιρικά σχήματα, με τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και  αντίστοιχους Διεθνείς Οργανισμούς. Σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εταιριών και εξωτερικών συνεργατών, παράγει έργο υψηλής ποιότητας, για ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,  ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και για δημόσιους φορείς.

  • Σκοποί 

Κεντρικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού στα πλαίσια της επιχειρηματικής του πολιτικής είναι η δραστηριοποίηση και η ανάληψη δράσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό τόσο με την οργάνωση εκθέσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων, αποστολών, σεμιναρίων, εκδόσεων, ερευνών και ημερίδων όσο και με την συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα που προωθούν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. Ο Ε.Ο.Σ.Σ. συμπράττει με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς αποσκοπώντας στην προώθηση θεμάτων περιβάλλοντος, αγροτικού και περιφερειακού σχεδιασμού και έργων τοπικής ανάπτυξης.

  • Συνεργάτες του Οργανισμού  

Ο Ε.Ο.Σ.Σ. έχει ως συνεργάτες του, εκτός από Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς της Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτα, Ειδικούς Επιστήμονες σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, νέων τεχνολογιών, ανθρωπιστικών σπουδών, κοινωνικών επιστημών κλπ, οι οποίοι συγκροτούν ‘ομάδες εργασίας’ σε ειδικά θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό.

  • Εκδόσεις 

Ο Ε.Ο.Σ.Σ. εκδίδει σε τακτική βάση ηλεκτρονικές και περιοδικές εκδόσεις που καλύπτουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική, την αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομία και φορολογία και διεθνών ευρωπαϊκών θεμάτων. Επίσης, εκδίδει θεματικούς τόμους βιβλίων, Πρακτικά Συνεδρίων και Ημερίδων.

  • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ο Ε.Ο.Σ.Σ. αναπτύσσει την δραστηριότητά του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οργάνωση και πραγματοποίηση πνευματικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνδιασκέψεων και συνεδρίων που κινητοποιούν και ενδυναμώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς στο περιφερειακό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι.